imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  fűzött
436 oldal
13X20 cm
2006
Szabó Zsolt
A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Újság

    A romániai magyar irodalom gyökerei után kutatva hazai ma­gyar irodalomtörténet-írásunk fo­koza­to­san számba veszi mind­azokat a folyóiratokat, írói cso­por­to­su­lá­sokat, irodalmi társasá­go­kat, ame­­lyek a két világháború közti idő­szakban hosszabb-rö­videbb ideig ható tényezők vol­tak. Négyéves időszakot fog át a két lap (1921. nov. 13.-1925. márc. 29.), s noha a Vasárnapi Újság nem min­den tekintetben folytatja a Vasárnap megkezdte utat, mégis egységes egészként fog­hat­juk föl e két lap pályáját, ha a be­kö­vet­kezett változásokat a po­litikai élet ellentmondásos­ságá­ból próbáljuk meg levezetni.

  19,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12