imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
236 oldal
14x21 cm
2005
Cs. Szabó László
Kárpát kebelében

    Cs. Szabó Lászlóról köztudott, hogy egy­szer­re volt eu­ro­pé­er és ha­za­fi. Tucatnyi művében vet­te szám­ba és ír­ta össze­ - ezekből ké­szült e kis válogatás - a szel­le­mi ha­za táj­egy­sé­ge­it, em­lék­he­lye­it, meg­ha­tá­roz­ta és ki­je­löl­te a ma­gyar mű­velt­ség kép­ze­let­be­li, ha­tá­rok nél­kü­li he­lyét az eu­ró­pai mű­ve­lő­dés­tör­té­net glóbu­szán. Sas Péter, a kötet összeállítója és sajtó alá rendezője szellemi utazásoknak, személyes, érzel­mes földrajzóráknak nevezi eze­ket az írásokat, amelyeket szíves figyel­mé­be ajánl a magyar nemzet min­den­kori tagjainak.

  24,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12